Nieuws

Hoe kijken young professionals tegen netwerksamenwerking aan?

Vita Bakker
Studeerde planologie en is sinds november 2017 aan haar traineeperiode begonnen bij de gemeente Rotterdam. Op dit moment werkt zij bij het programma ‘Informatiegestuurd Werken’ van de afdeling Stadsbeheer, een programma dat ondersteunt om het beheer van de stad meer datagedreven in te richten. Vanaf 1 mei 2018 gaat Vita zich vanuit C40 en de Adaptation Acadamy – ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en C40 – bezig houden met het internationale vraagstuk van klimaatadaptatie en mitigatie.

Jurgen Klein
Studeerde civiele techniek aan de Universiteit van Twente en behaalde zijn master in water engineering & management. Jurgen heeft als trainee bij Rijkswaterstaat al op diverse plekken gewerkt, o.a. bij het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, bij het grote wegverbredingsprogramma Schiphol-Amsterdam-Almere en recent aan de Bouwagenda. Jurgen rondt binnenkort zijn traineeship af en oriënteert zich momenteel op een vaste baan binnen Rijkswaterstaat.

Beiden hebben in februari 2018 deelgenomen aan de zogenaamde Trainee Trophy en gewerkt aan de AMROR businesscase over bouwlogistiek in compacte steden.

Waarom gekozen voor een traineeship?
Op de vraag waarom zij hebben gekozen voor een traineeship bij Rotterdam respectievelijk Rijkswaterstaat geven zij aan dat hun individuele motieven de doorslag hebben gegeven; “bij deze organisatie zag ik de meeste ontwikkelkansen voor mezelf”, zeggen beiden, “we hebben daarom ook heel bewust gekozen voor Rotterdam (Vita) en Rijkswaterstaat (Jurgen).” Op de vraag naar welke thema’s en vraagstukken hun interesse uitgaat, geeft Vita aan dat dat het thema verstedelijking is. Voor Jurgen zijn het watervraagstukken, innovatie in de bouw en samenwerking met marktpartijen. Thema’s die veel verder reiken dan geografische grenzen en zich ook zeker niet beperken tot één opdrachtgever. Thema’s die ook goed aansluiten bij de AMROR gedachtegoed.

Unaniem voor samenwerking
Op de vraag hoe zij – als young professionals – tegen AMROR aankijken, geeft Vita eerlijk toe dat ze beperkt kennis heeft van AMROR. Tijdens de Trainee Trophy hebben de begeleiders van hun business case zich weliswaar voorgesteld en AMROR geïntroduceerd maar de meeste aandacht ging uit naar het vraagstuk dat hen werd voorgelegd. Vita is echter stellig voorstander van samenwerking en uitwisseling van kennis en mensen. Een noodzaak die helemaal past in onze huidige netwerksamenleving. Maatschappelijke vraagstukken zijn verweven in meerdere disciplines en sectoren dus is het meer dan logisch dat je samenwerkt. Ook voor Jurgen is samenwerking iets vanzelfsprekends. Ze zijn sowieso vanuit hun studie niet anders gewend dat je kennis deelt en samen tot betere oplossingen komt. Echter wel met de kanttekening, zegt Jurgen, “dat je niet klakkeloos expertises bij elkaar zet, maar dat je met elkaar beseft naar welk doel je toewerkt en welke rol en bijbehorende aanpak je in het samenwerkingsverband inneemt”. Duidelijke afspraken maken en verwachtingen managen zijn volgens hen cruciaal. “Hoe zorg je dat de samenwerking meerwaarde biedt voor alle partijen? Tot hoe ver reikt de samenwerking? Ga je je bijvoorbeeld ook al als één opdrachtgever naar de markt profileren? En wat doe je als het spannend wordt?”

Nieuwe manier van werken
Deze – voor velen – nieuwe manier van werken kost tijd. Zeker als grote organisaties met elkaar gaan samenwerken. We bevinden ons nu in een soort overgangsfase; veel oriënteren en elkaar aftasten en steeds vaker samen projecten oppakken. Resultaten in netwerken zullen niet altijd meteen zichtbaar zijn. Of, zoals Jurgen het mooi verwoordt: “we zitten nu in een fase dat we met elkaar moeten leren om uit onze oude rollen te stappen, ons kwetsbaar op te stellen, gezamenlijke belangen voor de eigen belangen te zetten en er open in stappen”. Dat zal niet zo maar gerealiseerd zijn. Maar “begin met openheid en onderling vertrouwen en stel vooral veel vragen”, dan zal zich langzaam een omslag in denken en doen af gaan tekenen.