Rijkswaterstaat, Rotterdam en Amsterdam slaan de handen ineen om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor hergebruik van de Keizersveerbruggen; twee bruggen die nu nog in de Rijksweg A27 liggen maar naar verwachting halverwege volgend decennium beschikbaar komen voor hergebruik.

Keizersveerbruggen

De Keizersveerbruggen liggen in de A27, over de Bergsche Maas. Zij bestaan uit 2 identieke naast elkaar gelegen bruggen welke elk opgebouwd zijn uit 3 stalen vakwerkliggers op betonnen pijlers. De stalen liggers zijn ca 100 meter lang, de middelste delen in het verleden ingekort naar ca 86 meter. Onder bepaalde voorwaarden zijn ze geschikt voor hergebruik. Mogelijk zelfs ook als beweegbare brug(gen). En door de constructie zijn de bruggen wellicht ook deelbaar zodat ze redelijk makkelijk voor kortere overspanning te gebruiken zijn. In zijn huidige vorm bestaat de Keizersveerbrug sinds 1978, eerder waren ze onderdeel van de Moerdijkbrug.

Uit onderzoek blijkt dat de Keizersveerbrug nog in zeer goede technische staat zijn en voldoende restlevensduur in zich hebben voor een 3de leven op een volgende locatie. Het projectteam dat betrokken is bij de brugvervanging onderschrijft de ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te bouwen en is bereid mee te denken en werken aan een nieuwe bestemming voor de Keizersveerbrug. Transport van de brugdelen is naar verwachting zeer goed mogelijk omdat de brugdelen ook in de huidige vorm ingevaren zijn.

Kansrijk?

Maar bestaande bruggen elders hergebruiken is meestal niet de eenvoudigste oplossing. Het roept allerlei vragen op. Heeft de brug nog wel voldoende restlevensduur, past deze wel op de nieuwe locatie en hoe krijg je hem daar eigenlijk? En zo zijn er vele vragen denkbaar, die al snel kunnen leiden tot een besluit om de oude brug te slopen en een nieuwe te bouwen.

Circulariteit

Maar tijden veranderen. Grondstoffen worden schaarser. Onze organisaties staan voor een grote opgave op het gebied van het verjongen en vernieuwen van onze infrastructuur. Dit alles vraagt om een andere benadering van onze bestaande en nieuwe infrastructuur en om nieuwe oplossingen. Rijkswaterstaat, Rotterdam en Amsterdam hebben ‘circulariteit’ hoog op de prioriteiten lijst staan. Dit werd half januari 2019 op de InfraTech bekrachtigd door ondertekening van de ‘Green Deal Duurzaam GWW’ door Gemeente Amsterdam, welke al eerder was ondertekend door Rijkswaterstaat en Rotterdam. Het hergebruik van de Keizersveerbruggen zien we als mooi voorbeeld hoe we door samenwerking de circulariteit van onze infra echt een stap verder kunnen brengen. Het sluit naadloos aan bij de ambitie van de Green Deal tot het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen.

Brede leerpunten

AMROR ziet de Keizersveerbruggen dan ook als mooie casus om niet alleen voor deze bruggen te onderzoeken of hergebruik in Rotterdam, Amsterdam of elders in Nederland haalbaar is, maar ook om ervaring op te doen met hergebruik vraagstukken in brede zin. Immers, we verwachten in de toekomst vaker dergelijke vraagstukken. Daarom willen we de ervaringen uit deze casus ook omzetten naar een algemene Aanpak / Afwegingskader Hergebruik Bruggen. Hiertoe willen we de kennis en ervaring binnen de afzonderlijke organisaties bij elkaar brengen en samen dit verkennend onderzoek uitvoeren.

Themabijeenkomst

Dit najaar vindt een Themabijeenkomst Hergebruik (Keizersveer)Bruggen plaats, wat de start van de onderzoeksperiode inluidt. Hoe dat er exact gaat uitzien is op dit moment nog niet bekend, houd de AMROR website in de gaten voor updates.

Meld je aan!

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het hergebruik van de (Keizersveer)bruggen, of beter nog, je kennis en ervaring inzetten in dit onderzoek, stuur dan even een e-mail aan Louise Tanahatoe (ondersteuner AMROR, louise.tanahatoe@amror.nl).

Voor meer informatie over het project A27 van Rijkswaterstaat, zie:

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a27-verbreding-traject-houten-hooipolder/index.aspx

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een project goed voorbereiden is belangrijk om een succesvolle aanbesteding aan marktpartijen te kunnen realiseren. De methodiek van Systems Engineering (SE) geeft handvatten voor de aanpak hiervan.

Systems Engineering helpt je om een goede analyse te maken van de fysieke en sociale omgeving van een project. Het helpt je ook de eisen van de opdrachtgever en de wensen van andere belanghebbenden te inventariseren. Zo wordt voorkomen dat je bij de voorbereiding van je project zaken over het hoofd ziet of dat bepaalde eisen worden vergeten. Verder bevordert de methodiek dat allerlei aannames en overwegingen, die vaak wel in de hoofden van mensen zitten, expliciet gemaakt worden. Zo worden misverstanden voorkomen en krijg je als opdrachtgever wat je vraagt.

Voorbeeld van een misverstand

Ook helpt de SE-methodiek bij de afweging welk soort contract het beste past bij een project. Dit alles leidt tot een hogere kwaliteit van de aanbesteding, waardoor wijzigingen tijdens de projectuitvoering worden beperkt. Het resultaat is een efficiënte en soepele uitvoering met minder faalkosten.

Sinds enkele jaren werken Rijkswaterstaat en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag samen om de landelijk ontwikkelde SE-methodiek toe te passen in de gemeentelijke context. Daartoe heeft Rijkswaterstaat een opleiding verzorgd voor de gemeentelijke collega’s en worden er regelmatig workshops georganiseerd over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomsten worden bepaalde thema’s behandeld, denk bijvoorbeeld aan inbedding in de gemeentelijke processen, maar worden ook concrete projecten met elkaar doorgenomen. We kunnen veel van elkaar leren en hoeven niet zelf het wiel uit te vinden.

Wil je meer weten over de Systems Engineering methodiek, kijk dan op www.leidraadse.nl, of benader een van de betrokken collega’s.

Contactpersonen:
Rijkswaterstaat: Ron Beem
Amsterdam: Laurens van Stralen
Rotterdam: Henny Stolwijk
Den Haag: Meindert Zeeders
Utrecht: Edward Willems

AMROR brengt collega’s van de drie alliantiepartners met elkaar in contact om samen kennis te ontwikkelen voor gemeenschappelijke doelen. Een van die gemeenschappelijke doelen is bijvoorbeeld het uniformeren van normeringseisen. In dit geval aanvullende eisen ten aanzien van de norm (NEN-EN-ISO4413) voor hydraulische installaties voor beweegbare bruggen, sluizen en beweegbare waterkeringen.

Uniformiteit
Aangezien alle drie de alliantiepartners hier mee te maken hebben, is onlangs de kennis gebundeld en geüniformeerd. Dit leverde een gezamenlijk document op met eisen voor het ontwerpen, samenstellen, leveren, installeren en beproeven van hydraulische installaties. Naast de AMROR alliantiepartners heeft Eye-con Technical Solutions een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het document.

Toekomst
Eenduidigheid vanuit de opdrachtgever en helderheid voor de opdrachtnemer. Een mooie eerste aanzet om gezamenlijk nog meer technische documenten te gaan herzien.

Contactpersonen:
Gemeente Amsterdam: Hans van Kleef
Gemeente Rotterdam: Anthony van de Wijngaard
Rijkswaterstaat: Johan den Toom

Kan een bouwhek meer zijn dan alleen de afscherming van de bouwplaats?

Onder de werktitel ‘funbar’, kort voor ‘functionele barrière’, heeft AMROR samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de markt uitgedaagd met originele bouwhekken te komen. AMROR en RVO zijn er van overtuigd dat een deel van de overlast van bouwplaatsen te reduceren is door een nieuw soort multifunctionele barrières te plaatsen tussen de werkzaamheden en de openbare ruimte. De AMROR partners gaan nu drie van die barrières in de praktijk testen.

Drie bouwhekken testen

Marktpartijen zijn medio 2016 uitgenodigd hun voorstellen in te dienen in een open competitie. Dat leverde tien originele inzendingen op. Hierop zijn vijf haalbaarheidsstudies uitgevoerd en vervolgens vier prototypes ontwikkeld. Nu zijn er drie innovatieve ideeën overgebleven: de ‘Wall for All’ , de ‘Greenbar’ en de ‘Parkbank’. Deze funbars mogen in de praktijk gaan bewijzen of ze functioneel genoeg zijn. De Wall for All bestaat uit panelen met verschillende functies, die aan bestaande bouwhekken kunnen worden gehangen. De Greenbar en de Parkbank zijn zelfstandig opgestelde wanden die ook als anti-terreur barrières ingezet kunnen worden. Waar de drie bouwhekken precies getest gaan worden, wordt in de loop van het jaar bekend gemaakt.

Links de ‘Wall for All’ ,  rechtsboven de ‘Parkbank’, rechtsonder de ‘Greenbar’

Gezamenlijke marktvraag

Bouwprojecten integreren in het dagelijks leven en omgevingsoverlast zoveel mogelijk beperken is een uitdaging. Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat stellen zichzelf bij bouwprojecten continu de vraag of de leefbaarheid vergroot kan worden en of zij bij kunnen dragen aan oplossingen voor fijnstof, stank, geluid, horizonvervuiling en verkeersstremmingen. Samen met RVO hebben zij deze vraag vertaald in een uitvraag voor multifunctionele bouwhekken.

Prototype van de ‘Greenbar’ voor het eerst gepresenteerd tijdens ‘Innovatie Beleefd’ van Rijkswaterstaat op 2 oktober 2018

Contactpersonen:
Gemeente Amsterdam: Peter Bor
Gemeente Rotterdam: Cor Luijten
Rijkswaterstaat: John Stapel
RVO: René Broekhuizen

Duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving

AMROR heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het eerste online platform over multifunctionele daken. Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een van de thema’s waar de alliantiepartners Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat in gezamenlijk verband aan werken. Multifunctionele daken zijn kleinschalige, maar zeer belangrijke, initiatieven die bijdragen aan een duurzame en leefbare omgeving. AMROR stelt graag haar kennis en mensen ter beschikking voor dit soort initiatieven.

Delen van vakkennis

Op de website multifunctionele daken zijn tal van inspirerende voorbeeldcases van daken te vinden. Daarnaast vind je in de database veel kennisdocumenten en een stappenplan. Met zo’n stappenplan kan iedereen die wil weten of zijn of haar dak geschikt is voor multifunctioneel gebruik aan de slag. De moeite waard om eens te checken of jouw dak ook geschikt is.

Initiatiefnemers

Het online kennisplatform is ontwikkeld door het Platform Multifunctionele Daken, een initiatief van AMROR, TNO, Building Changes, Arcadis, AT Osborne en (voormalig) SBRCURnet, met ondersteuning van de Green Deal Groene Daken.

Contactpersonen:
Gemeente Amsterdam: Sacha Stolp
Gemeente Rotterdam: Paul van Roosmalen